I gatlyktans sken 07 – Gamla stan – Stina Hallberg